Ramowy program studiów

StartRamowy program studiów
Semestr I – Wykłady (100 godzin)
1. Zarys historii psychoonkologii.
2. Podstawy onkologii klinicznej.
3. Podstawy psychologii dla modułu słuchaczy bez ukończonych studiów psychologicznych (omówienie głównych teorii osobowości, procesy poznawcze i procesy motywacyjno emocjonalne, stres, radzenie sobie ze stresem, mechanizmy obronne, wsparcie społeczne).
4. Elementy psychologii dla wszystkich słuchaczy (paradygmaty w medycynie – biomedyczny, biopsychospołeczny, radzenie sobie z chorobą nowotworową na różnych etapach jej rozwoju, związki pomiędzy reakcjami psychicznymi a lokalizacją zmian nowotworowych i etapem rozwoju choroby nowotworowej).
5. Pomoc psychologiczana wobec pacjentów z chorobą nowotworową i wobec ich rodzin (psychoedukacja, interwencja kryzysowa, psychoterapia – szkoły, kierunki, techniki).
6. Profilaktyka pierwotna i wtórna w chorobach nowotworowych.
7. Metodologia i techniki badawcze w psychoonkologii.
8. Psychologiczne aspekty skryningowych badań w onkologii (metodologia, techniki badawcze, wnioski, interwencje) w populacji osób zdrowych oraz zagrożonych chorobą nowotworową.
9. Relacje pomiędzy psychologicznymi reakcjami a umiejscowieniem zmian nowotworowych.
10. Medyczne i psychospołeczne aspekty chemioterapii, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
11. Potrzeby i reakcje psychiczne na chorobę nowotworową w zależności od wieku i etapu choroby.
12. Przystosowanie do choroby nowotworowej (rodzaj przystosowania, problemy wsparcia).
13. Psychoonkologiczne postępowanie w zależności od dominujących objawów (ból, nudności i wymioty, zmęczenie, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia funkcji poznawczych).
14. Psychologiczno-kliniczna ocena bólu przewlekłego.
15. Psychologiczne postępowanie wobec pacjentów z bólem przewlekłym.
16. Psychoonkologiczne problemy w opiece paliatywnej.
17. Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej (diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, somatopsychicznych i psychosomatycznych, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia świadomości, uzależnienie od środków psychoaktywnych).
18. Problematyka samobójstw (oszacowanie ryzyka samobójstwa, zasady postępowania z osobami z dużym ryzykiem bądź też po nieskutecznych próbach samobójczych, czynniki ryzyka samobójstwa związane z procesem choroby nowotwoorowej).
19. Kryzys w chorobie nowotworowej i sposoby jego przezwyciężania.
20. Problematyka osierocenia (przebieg procesu osierocenia, patologia procesu osierocenia, przebieg procesu osierocenia u dziecka).
21. Reakcja na utratę rodzeństwa u dzieci i jej psychospołeczne konsekwencje.
 
Semestr I – Seminaria (40 godzin)
1. Omówienie techniki wywiadu lekarskiego i psychologicznego.
2. Zapoznanie słuchaczy z najczęściej stosowanymi w psychoonkologii technikami obserwacji (skale obserwacyjne).
3. Omówienie zasad stawiania hipotez diagnostycznych i ich weryfikacji.
4. Zapoznanie słuchaczy z narzędziami do badania jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową (założenia i podstawy teoretyczne, ocena wartości psychometrycznych omawianych narzędzi, techniki badania, obliczania wyników i interpretacja).
5. Wyposażenie Słuchaczy w narzędzia badawcze.
6. Zapoznanie Słuchaczy i nauczenie stosowania, obliczania wyników i interpretacji skal badania dolegliwości bólowych i kontekstu psychospołecznego doznawanego bólu.
7. Zapoznanie Słuchaczy i nauczenie stosowania narzędzi badawczych do oceny reakcji emocjonalnych pacjentów.
8. Omówienie technik monitorowania stanu psychicznego, jakości życia i dolegliwości pacjentów z chorobą nowotworową.
9. Interaktywna prezentacja pacjentów z chorobą nowotworową o różnej lokalizacji i na różnym etapie rozwoju choroby.
 
Semestr I – Ćwiczenia (10 godzin)
Ćwiczenia integracyjne, praca w grupach.
 
Semestr II – Wykłady (60 godzin)
1. Psychoonkologiczna problematyka dzieci i młodzieży.
2. Problemy psychoonkologiczne rodziny.
3. Wypalenie zawodowe i zapobieganie wypaleniu zespołów lecznictwa onkologicznego.
4. Stres pracy z umierającymi i profilaktyka w pracy zespołów hospicyjnych i paliatywnych.
5. Problemy etyczno-moralne w leczeniu i opiece nad pacjentami z chorobą nowotworową.
6. Jakość życia chorych i jej ocena (definicje, teorie, badania, metody i narzędzia badawcze).
7. Potrzeby duchowe w chorobie nowotworowej na różnych jej etapach.
8. Organizacja opieki psychoonkologicznej.
9. Modele oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych.
10. Modele oceny jakości opieki paliatywnej realizowanej w warunkach stacjonarnych.
11. Edukacja, dokształcanie i zdobywanie aktualnej wiedzy w obszarze psychoonkologii.
12. Rola środków masowego przekazu (TV, czasopisma, książki) w zmianie postaw społecznych wobec chorób nowotworowych i ich wpływ na zachowania prozdrowotne.
 
Semestr II – Seminaria (30 godzin)
1. Zapoznanie Słuchaczy z narzędziami badawczymi i nauczenie zastosowania ich do ocen jakości opieki nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową pozostającymi w warunkach domowych.
2. Zapoznanie Słuchaczy z narzędziami badawczymi i nauczenie zastosowania ich do ocen jakości opieki nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową pozostającymi w warunkach leczenia stacjonarnego.
3. Omówienie zasad komunikacji z pacjentem onkologicznym:
  • rozmowa diagnostyczna
  • rozmowa informacyjna
  • rozmowa terapeutyczna
4. Omówienie zasad komunikacji z dzieckiem, którego ktoś z członków cierpi na zaawansowaną chorobę nowotworową.
5. Omówienie zasad komunikacji z dzieckiem cierpiącym na zaawansowaną chorobę nowotworową.
6. Przedstawienie filmów o tematyce psychoonkologicznej i pisemne opracowanie na temat prezentowanych filmów (np. film dydaktyczny o złej i dobrej komunikacji pielęgniarki z pacjentem trudnym, film wskazujący zmianę roli lekarza z pozycji biologicznej na bardziej psychologiczną w miarę postępu choroby).
 
Semestr II – Ćwiczenia (40 godzin)
Ćwiczenia będą się odbywały w mniejszych grupach w salach ćwiczeniowych a także w jednostkach opieki zdrowotnej trójmiasta, w których są leczeni pacjenci onkologiczni. Będą to ćwiczenia początkowo o charakterze coaching’u, zwiększające własne kompetencje w zakresie radzenia sobie z emocjami negatywnymi, a następnie będą omawiane przypadki kliniczne (formułowanie problemu i diagnozy psychoonkologicznej oraz opracowanie planu pomocy psychologicznej). Ćwiczenia te prowadzone będą przez doświadczonych praktyków.