Uzasadnienie utworzenia studiów

StartUzasadnienie utworzenia stu...

PSYCHOONKOLOGIA jako nauka interdyscyplinarna obejmuje zarówno zagadnienia nauk medycznych jak i społecznych w tym przede wszystkim psychologii. Ze względu na duży udział w psychoonkologii treści z zakresu psychologii jak i onkologii przyjęto nazwę “Psychoonkologia”. Jest ona w literaturze naukowej traktowana jako subspecjalizacja onkologii (częściej) bądź też psychologii (rzadziej). Główne zainteresowania psychoonkologii sformułowane w pierwszym podręczniku Psychoonkologii (Holland i Rowland, 1990) to:

  • Wpływ choroby nowotworowej na psychologiczne funkcjonowanie pacjenta, jego rodziny oraz personelu opiekującego się pacjentem.
  • Rola i znaczenie psychologicznych i behawioralnych zmiennych dla ryzyka zachorowalności na chorobę nowotworową, jej przebiegu i czasu przeżycia. Obydwa wymienione cele realizowane są na wielu płaszczyznach (de Walden-Gałuszko, 2011):
    1. aktywność naukowo-badawcza,
    2. szkolenia,
    3. działalność usługowa.

Podyplomowe Studia Psychoonkologii Klinicznej wpisują się w każdą z wymienionych płaszczyzn. Po pierwsze dostarczą aktualnej wiedzy psychoonkologicznej oraz podstaw z zakresu metodologii badań w psychoonkologii a także umiejętności oceny i interpretacji doniesień naukowych. W czasie studiów słuchacze zapoznają się z podstawami planowania i realizacji badań naukowych oraz oceny i interpretacji wyników badań w tym obszarze. Po drugie odbycie studiów podyplomowych z psychoonkologii jest obowiązkowe przy staraniu się o uzyskanie certyfikatu psychoonkologa. Aby stworzyć możliwość spełnienia tego warunku w Polsce powstaje sieć psychoonkologicznych studiów podyplomowych (np. Warszawa, Wrocław, Poznań). Zainteresowanie certyfikatami psychoonkologa w całej Polsce jest duże co daje gwarancje, że słuchaczy tego studium będzie taka liczba, która zapewni utrzymanie tych studiów na bardzo dobrym poziomie merytorycznym, pozwoli bowiem na zaangażowanie bardzo dobrych, renomowanych wykładowców. Po trzecie wreszcie, zajęcia na proponowanych studiach podyplomowych obejmą podstawy zastosowań psychoonkologii w praktyce usługowej.

Ważnym argumentem przemawiającym za powstaniem Podyplomowych Studiów Psychoonkologii Klinicznej w Gdańsku i na uczelni medycznej (GUMed) jest fakt, że właśnie Gdańsk jest kolebką psychoonkologii w postaci zorganizowanej struktury i tutejszej kadry naukowo-dydaktycznej. W Gdańsku powstało Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, które skupia specjalistów wielu dziedzin zajmujących się problemami psychospołecznymi występującymi w sytuacji życiowej pacjentów z chorobami nowotworowymi. Prezesem od początku powstania Towarzystwa była (obecnie v-ce Prezes) niezwykle zasłużona dla psychoonkologii, inspiratorka jej zorganizowanych struktur, szkół psychoonkologicznych a także Autorka wielu publikacji na ten temat łącznie z ostatnio wydaną przez PZWL “Psychoonkologia w praktyce klinicznej” Pani Profesor Krystyna de Walden-Gałuszko, która będzie prowadzić na studiach bardzo ważne przedmioty z zakresu psychoonkologii w formie wykładów, ale i ćwiczeń. Współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wieloletni członek Zarządu PTPO był prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz. Przez kilkanaście lat był redaktorem naczelnym organu PTPO “Psychoonkologia”. Warto też podkreślić, że dotychczas istniejące Studia Podyplomowe z Psychoonkologii są bardzo często usytuowane przy uczelniach wyższych niemedycznych wobec czego proponowane studia były pierwsze w Polsce usytuowane przy wyższej uczelni medycznej. Wydaje się, że właśnie takie umiejscowienie studiów jest najbardziej optymalne. GUMed jest silnym naukowo ośrodkiem onkologicznym (Profesor Jacek Jassem i inni) ma także dobrze przygotowaną kadrę psychologiczną skupioną w Katedrze Psychologii GUMed, a także psychologów zatrudnionych w UCK – Szpital na oddziałach onkologicznych. Kadra i miejsce (dostęp do pacjentów) daje pełną gwarancję bardzo dobrej jakości kształcenia słuchaczy w zakresie psychoonkologii.

Jak wynika z analizy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa istnieje duża potrzeba wielostronnej (medycznej ale i psychospołecznej) pomocy dla pacjentów i ich rodzin. Temu ma służyć kształcenie w Podyplomowych Studiach Psychoonkologii Klinicznej. Przymiotnik “kliniczna” podkreśla silny związek psychoonkologii z medycyną. W modelach badawczych z psychoonkologii wymienia się “jakość życia” jako jedną z dwóch, obok “czasu przeżycia” zmiennych zależnych, a z kolei jakość życia pozostaje w ścisłym związku nie tylko z czynnikami psychospołecznymi, ale niezwykle ważnymi czynnikami biologicznymi. W tej sytuacji znajomość np. objawów, leczenia jest związana ściśle z klinicznymi aspektami medycznymi jest dla psychoonkologa konieczna. Stąd też powołanie tych studiów przy uniwersytecie medycznym jest celową inicjatywą.