Psychoonkologia kliniczna - studia podyplomowe w GUMed

StartPsychoonkologia kliniczna -...
Rozwiń

Z inicjatywy Zakładu Badań nad Jakością Życia Katedry Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2021/2022 rozpocznie się VII edycja studiów podyplomowych – PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA. Gdańsk jest ośrodkiem naukowym o ugruntowanych tradycjach w postaci zorganizowanych struktur i wysoko specjalistycznej kadry naukowej związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz funkcjonującym tu przez 20 lat Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym.

Pierwsze w Polsce studia usytuowane przy wyższej uczelni medycznej, pozwalają na szerokie korzystanie z wiedzy i doświadczeń kadry medycznej silnego naukowo ośrodka onkologicznego, kadry psychologicznej skupionej w Katedrze Psychologii GUMed oraz specjalistów pracujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Wojewódzkim Centrum Onkologii oraz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Korzystamy także z współpracy z pracownikami Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia są nie tylko wykłady prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, ale także inne formy kształcenia jak seminaria i ćwiczenia prowadzone przez doświadczonych praktyków w zakresie psychoonkologii. Nazwa studiów – “psychoonkologia kliniczna” podkreśla silny związek psychoonkologii z medycyną. Dlatego też w programie kształcenia oprócz bogatego przekazu treści psychologicznych, przewidziano treści związane ściśle z aspektami medycznymi, które w pracy psychoonkologa klinicznego uznano za niezbędne.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Psychoonkologia Kliniczna jest podstawowym warunkiem ubiegania się o uzyskanie certyfikatów: Psychoonkologa i Superwizora Psychoonkologii, które nadawane są przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne objęło swoim patronatem te studia.

Adresaci: absolwenci wyższej uczelni medycznej (Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu) lub innej uczelni wyższej – preferowane kierunki: psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, socjologia, pedagogika, rehabilitacja, dietetyka.

Tematyka zajęć obejmuje:
 • podstawy wiedzy z onkologii, które pozwolą lepiej zrozumieć pacjenta i efektywniej współpracować z lekarzami onkologami, min. objawy chorobowe, schematy leczenia, efekty uboczne terapii, terminy i język medyczny;
 • zagadnienia psychologiczne dotyczące chorego i jego rodziny na wszystkich etapach leczenia, także w okresie umierania i żałoby oraz po wyleczeniu, min. uwarunkowania choroby nowotworowej, skutki emocjonalne choroby bezpośrednie i długofalowe oraz ich diagnostyka, sposoby radzenia sobie ze stresem onkologicznym i udzielania pomocy psychologicznej chorym (dorosłym, młodzieży i dzieciom) oraz ich bliskim;
 • zagadnienia efektywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem, pacjentem a jego rodziną i między lekarzem a rodziną chorego, w tym sposoby komunikowania negatywnych wiadomości;
 • zasady postępowania z pacjentem w kontekście etyczno-moralnym;
 • techniki zapobiegające wypaleniu zawodowemu wspomagające zarówno własną kondycję psychiczną psychoonkologa jak i personelu medycznego, w szczególności lekarzy i pielęgniarek;
 • wiadomości z zakresu metodologii badań i narzędzi badawczych, a także sposobów poszukiwania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej i dokonywania metaanaliz.

Organizacja zajęć: program obejmuje 280 godzin: w tym 190 godz. wykładów oraz 90 godz. seminariów i ćwiczeń. Materiały edukacyjne będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni przez osoby prowadzące zajęcia. Ze względu na trwającą pandemię w I semestrze przewidujemy zajęcia zdalne (online) natomiast w drugim semestrze, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zajęcia będą częściowo zdalne (wykłady), natomiast seminaria i ćwiczenia stacjonarnie.

Czas trwania: dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Warunki zaliczenia: obecność na minimum 50% wykładów, uczestniczenie we wszystkich zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach (usprawiedliwiona może zostać nieobecność z powodu choroby lub ważnych zdarzeń losowych), zaliczenie pisemne zajęć praktycznych u osób prowadzących oraz zdanie egzaminu testowego z części teoretycznej programu, wniesienie opłaty za studia.

Dokument ukończenia studiów: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Psychoonkologii Klinicznej w GUMed wraz z suplementem zawierającym pełny wykaz prowadzonych zajęć.

Kadra dydaktyczna:

ORGANIZATOR STUDIÓW: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz, specjalista psychologii klinicznej, współzałożyciel PTPO, wieloletni redaktor naczelny „Psychoonkologii”, emerytowany kierownik Katedry Psychologii i Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia prowadzą także m.in.: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – psychoonkolog i psychiatra, autorka m.in. “Psychoonkologii Klinicznej”, założycielka Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, prof. dr hab. Jacek Jassem – onkolog, radioterapeuta, członek Zarządu Głównego EORTC, prof. dr hab. Czesław Czabała – wieloletni konsultant krajowy psychologii klinicznej, dr hab. Marzena Samardakiewicz – psycholog kliniczny, psychoonkolog dziecięcy. Prezes PTPO, dr hab. Magdalena Błażek – Kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Seminaria i ćwiczenia będą prowadzić doświadczeni praktycy.

Czesne: Opłata za całe studia wynosi 6 tys. zł. Opłata w dwóch ratach – za każdy semestr oddzielnie.

Zasady przyjęcia na studia: kolejność zgłoszeń i analiza dokumentacji. Pierwszeństwo będą miały osoby pracujące z pacjentami cierpiącymi na chorobę nowotworową.

Wymagane dokumenty: Uruchomienie procedury rekrutacyjnej nastąpi:
 • po dostarczeniu (przesłaniu) ww. dokumentów na adres:
  Zakład Badań nad Jakością Życia, Katedra Psychologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 15
 • osobiście (po okresie epidemii):
  soboty w godz. 10:00-14:00, pokój nr 300
  mgr Agnieszka Dzedzej tel.: (58) 349 17 99
  w sierpniu kontakt tylko mailowy
 • na adres e-mail: psychoonkologia@gumed.edu.pl

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2021 r.

Organizator studiów:
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz